• Polityka ochrony danych RODO

Jakie przepisy prawne regulują kwestie danych osobowych?
Jest to przede wszystkim unijne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna adres siedziby: 31-059 Kraków, ul.Bożego Ciała 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082413, NIP 6760011403, REGON 350072340 adres poczty elektronicznej: sekretariat@grupa-abc.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 12 430 60 44

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych? 
W sprawie danych osobowych (w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) kontakt można nawiązać mailowo na adres sekretariat@grupa-abc.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 12 4306044, a także osobiście w siedzibie administratora danych osobowych, tj. 31-059 Kraków, ul.Bożego Ciała 15.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane? 
Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji zawartej z Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 • w celach marketingowych, dotyczących produktów/usług własnych Spółki lub podmiotów z nią współpracujących, przekazywanych za pośrednictwem informacji w formie papierowej, elektronicznej lub telefonicznej, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwa firmy
 • adres e-mail
 • numeru telefonu
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny ,
 • korespondencję z naszym Biurem Obsługi Klienta

Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna., takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji zawartej z Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna umowy  i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, kontrahentom realizującym usługi informatyczne itp., na podstawie zawartych umów powierzenia z tymi podmiotami.

Jak długo będą przetwarzane moje dane? 
Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych? 
Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do żądania ich sprostowania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do usunięcia danych - masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  • masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
  • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
  • masz nieuregulowany dług wobec nas, niezależnie od metody płatności;
  • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;
  • jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  W tym miejscu wskazujemy, że w przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych, realizacja umowy stanie się niemożliwa. Ponadto złożenie żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania czy wniesienie sprzeciwu przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Dane mogły zostać również pozyskane po wyrażeniu Twojej zgody za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji. 

Bezpieczeństwo danych 
Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna na bieżąco prowadzi działania w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 • Warunkowy dostęp do sklepu

Informujemy, że 31.05.2024 firma będzie nieczynna.


Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas składania zamówień aby w czasie długiego weekendu niczego Państwu nie zabrakło.