Informacja prawna

Ochrona danych

F.H. ABC cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Państwa sfery prywatnej w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem, uwzględnianym przez nas w procedurach działania naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym ma swoją siedzibę organ odpowiedzialny za ochronę danych. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych naszych kontrahentów względem, których nie rozciąga się jednak niniejsza deklaracja o ochronie danych.

W czasie wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe standardowo zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Ponadto dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, Np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet, konkursu lub w celu zawarcia albo wykonania umowy.


Bezpieczeństwo

F.H. ABC wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony administrowanych przez nas Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych oraz związanie z celem
F.H. ABC używa Państwa danych osobowych w celach technicznego zarządzania stronami internetowymi, administrowania danymi klientów, badania rynku i marketingu tylko w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie.
Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych. Nasi pracownicy, agencje, partnerzy handlowi zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności.